Tanah pusaka

  • Tuesday, February 09, 2010
  • By Ipan Setiawan
  • 0 Comments

Bentang-bentang ngabarakbak
Pikeun ciri kaendahan tanah pusaka
Dina ieu peuting ngungkapken hiji jangji
Pikeun panghirupan sakabeh jalma
Tanah pusaka!
Tanah panghirupan kulawarga
Tanah pusaka!
Tanah ker ngadidik jalma rea
Sangkan hirupna sejahtera
Gunung-gunung ngajarentul
Angin ngahiliwir niupan para jalma
Sangkan hirupna teungtreum jeung beutah
Hey ajag!
Naha maneh daek wani-wani ngancurkeun ieu tanah
Hate maneh geus rangsak lir lamak disasaak
Hiji tanah anu endah,hiji tanah anu teungtreum
Sakaligus ngarobah jadi bangunan jarangkung
Tinggal kasusah,kahariwang ting torojol lir kareta api
Duh gusti...
Geuning hirupteh eundeur ketir loba kakeueung
Bencana pagenti-genti
Jalma-jalma tingkoceak tingjareurit kalaparan
Muga gusti
Ngabukakeun lawang kahirupan anu aman tur teungtreum
Muga gusti
Neundeun pamingpin anu sajati,tur nyukupan kulawarga
Kacinta,kameulang katanah pusaka geus lawas ilang....

You Might Also Like

0 komentar